O Konkursie

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Powiatu Gnieźnieńskiego. Istnieje wersja .pdf i .doc.

Konkurs prowadzony jest w 8 kategoriach:

 1. debiut gospodarczy;
 2. lider ekologii;
 3. mikroprzedsiębiorstwo;
 4. małe przedsiębiorstwo;
 5. średnie przedsiębiorstwo;
 6. eksporter;
 7. inwestor;
 8. innowator.

Każda firma biorąca udział w konkursie musi spełnić następujące wymagania:

 • posiada siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
 • dba o estetyczny wygląd obiektów przedsiębiorstwa
 • posiada dobrą sytuację finansową, osiąga wysoki poziom wskaźnika
  rentowności, odnotowuje wzrost sprzedaży
 • terminowo reguluje zobowiązania w stosunku do partnerów gospodarczych,
  kontrahentów
 • terminowo reguluje zobowiązania o charakterze podatkowym wobec państwa
  (ZUS, Urząd Skarbowy, itp.)
 • inwestuje w swój rozwój
 • utrzymuje stały poziom zatrudnienia lub tworzy nowe miejsca pracy (utrzymała
  lub zwiększyła zatrudnienie w okresie ostatnich dwóch lat – od zakończenia
  poprzedniej edycji konkursu)
  – dba o warunki pracy (bezpieczeństwo, możliwość podnoszenia przez
  pracowników kwalifikacji, spory sądowe z pracownikami, warunki socjalne,
  itp.)
 • nie narusza norm i przepisów Kodeksu Pracy
 • stosuje zasady etyki i uczciwej konkurencji
 • posiada certyfikaty jakości, nagrody, wyróżnienia, itp.
 • angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywną tworzy pozytywny wizerunek lokalnej/polskiej gospodarki w kraju i za granicą, a oferowane produkty/usługi/prowadzona działalność są pozytywnie postrzegane.

Wspomniane wcześniej 8 kategorii posiada też kategorie szczegółowe:

(1) debiut gospodarczy:
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej nie wcześniej niż w 2015 roku
(2) lider ekologii:
spełnia normy ochrony środowiska przewidziane dla danego rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej
monitoruje środowisko naturalne
uzyskuje mierzalne efekty działań proekologicznych, m. in. takich jak:
ograniczenie emisji szkodliwych substancji, wysoki poziom recyklingu
i utylizacji odpadów, redukcja zużycia zasobów naturalnych, itp.
realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne i innowacyjne służące ochronie
środowiska w prowadzonej działalności gospodarczej
(3) mikroprzedsiębiorstwo:

 • obrót roczny w firmie nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans
  roczny nie przekracza 2 milionów euro
 • zatrudnia 1-9 pracowników

(4) małe przedsiębiorstwo:

 •  zatrudnia 10 – 49 pracowników
 • obrót roczny w firmie nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans
  roczny nie przekracza 10 milionów euro

(5) średnie przedsiębiorstwo:

 • zatrudnia 50 – 249 pracowników
 • obrót roczny w firmie nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans
  roczny nie przekracza 43 milionów euro

(6) eksporter:

 •  eksportuje co najmniej 50% produkowanych przez siebie produktów lub usług
 • eksportuje towary o wysokim stopniu przetworzenia

(7) inwestor:

 •  dokonał w okresie ostatnich dwóch lat (tj. w roku 2015 lub później) inwestycji kapitałowej lub produkcyjnej (tj. dokonał zakupu całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), dokonał zakupu pakietu kontrolnego udziałów lub akcji lub dokonał innego przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze
  infrastrukturalnym mającego na celu rozwój dotychczas funkcjonującej firmy
 • zwiększył zakres świadczonych usług lub produkowanych przez siebie wyrobów lub/i zwiększył poziom zatrudnienia w firmie w związku z dokonaną inwestycją

(8) innowator:

 •  wprowadził w okresie ostatnich trzech lat (tj. w roku 2014 lub później) do
  praktyki przynajmniej jedną innowację:
  • technologiczną (nowy lub znacząco udoskonalony produkt i/lub usługę bądź nową lub znacząco udoskonaloną metodę produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług będącą innowacją przynajmniej z punktu widzenia
   branży, w której działa przedsiębiorstwo),
  • organizacyjną (nowa metoda organizacji działalności, nowa organizacja miejsca pracy, nowa organizacja relacji zewnętrznych, będące innowacją z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa)
   i/lub marketingową
 • marketingowa (nowa metoda marketingowa, która wcześniej nie była przez firmę stosowana, istotnie różniąca się od dotychczasowej będąca innowacją z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa i obejmująca zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej) i uzyskuje mierzalne efekty ekonomiczne z tego tytułu
  prowadzi/prowadził prace badawczo-rozwojowe, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, oraz wdraża/wdrożył wyniki tychże prac do praktyki gospodarczej.
 • posiada osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności: patenty, certyfikaty jakości, wyróżnienia w podobnych konkursach, itp.
 • korzysta/korzystał z dotacji krajowych, unijnych lub innych międzynarodowych programów pomocowych, których efektem jest/było zastąpienie dotychczasowych rozwiązań (w zakresie produktu i/lub usługi bądź metod produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług) innymi, ulepszonymi.
Lorem ipsum dolor

§